ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน
บริการการค้าต่างประเทศ และเงินโอนต่างประเทศ

บริการนำเข้า

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมเงินโอนต่างประเทศขาออก 550.00 บาท หรือ USD 20.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า รวมค่า SWIFT แล้ว
ค่าธรรมเนียมการแก้ไข/การยกเลิกเงินโอนต่างประเทศขาออก 550.00 บาท หรือ USD 20.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า รวมค่า SWIFT แล้ว
ในกรณีที่ต้องการให้ธนาคารผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน (Pay in Full/Charge Our) ให้เรียกเก็บเพิ่มดังนี้
สกุล USD คิดเพิ่ม 800.00 บาท หรือ USD 30.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า
สกุล EUR คิดเพิ่ม 1,200.00 บาท หรือ EUR 25.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า
สกุล GBP คิดเพิ่ม 1,200.00 บาท หรือ GBP 20.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า
สกุล JPY คิดเพิ่ม 0.05 % ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการ (ขั้นต่ำ JPY 5,000.00) หรือเทียบเท่า
สกุลอื่น ๆ คิดเพิ่ม 800.00 บาท หรือ USD 30.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า
กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากธนาคารผู้รับเงินปลายทางให้เรียกเก็บเพิ่มตามความจริงจากผู้โอนเงิน
ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange)
สกุล USD, THB 0.25% ของจำนวนเงินโอนออก
สกุลอื่น ๆ 0.5% ของจำนวนเงินโอนออก
 
ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารย้อนหลัง อายุเอกสาร 3 เดือนขึ้นไป 500.00 บาท ต่อรายการ  

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (Collection Commission) 0.125% ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บ (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)  
ค่าธรรมเนียมการรับรองการชําระเงินสําหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee) 2.5% ต่อปีของจํานวนเงินตามตั๋วเงิน (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)  
ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาเอกสารตั๋วเงินเรียกเก็บ (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน* USD 30.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า ต่อหนึ่งระยะเวลา 1 เดือน เศษของ 1 เดือน ให้คิดเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา * กรณีที่เป็น D/P : ให้นับจากวันที่ในใบนําส่งจากธนาคารผู้ส่งเอกสาร (Cover Letter)
* กรณีที่เป็น D/P Term หรือ D/A : ให้นับจากวันที่ครบเทอมการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียม L/C ต่างประเทศ
รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Irrevocable L/C) 0.25% ของจํานวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน* เศษของหนึ่งระยะเวลาให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
* หนึ่งระยะเวลา 3 เดือนให้นับตั้งแต่วันเปิด L/C จนถึงวันสุดท้ายก่อนครบกําหนด 3 เดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเลตเตอร์ออฟเครดิต
SWIFT 1,350.00 บาท ต่อฉบับ ไม่จํากัดจํานวนหน้า
 
ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
กรณีที่เพิ่มจํานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ 0.25% ของจํานวนเงินที่เพิ่ม และ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุ ต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน เศษของหนึ่งระยะเวลาให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
กรณีอื่น ๆ 500.00 บาท ต่อฉบับ
 
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
SWIFT 500.00 บาท ต่อฉบับ ไม่จํากัดจํานวนหน้า
 
ค่าธรรมเนียมเอกสารสินค้าเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills Under L/C)
ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชําระเงินตั๋วเงินแบบมีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee) 2.5% ของจํานวนเงินตามตั๋วเงินต่อระยะเวลา 1 ปี (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) USD 50.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีดังนี้
ค่าธรรมเนียมกรณีจํานวนเงินเกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission) 0.25% ของจํานวนเงินส่วนที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
ค่าธรรมเนียมกรณีเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (L/C Expired Commission) 0.25% ของจํานวนเงินตามตั๋ว ต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน เศษของหนึ่งระยะเวลาให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
 

ค่าธรรมเนียม L/C ภายในประเทศ
รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C Opening Commission) 2.5% ต่อปี ของจํานวนเงิน คํานวณเป็นรายเดือน* เศษของเดือนให้ถือเป็นอีก 1 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท) *นับตั้งแต่วันเปิด DL/C จนถึงวันสุดท้ายก่อนครบกําหนด 1 เดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
SWIFT 1,350.00 บาท ต่อฉบับ ไม่จํากัดจํานวนหน้า
 
ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C Amendment Commission)
กรณีที่เพิ่มจํานวนเงิน และ/หรือต่ออายุ (Increase of Amount/Extension of Validity) 2.5% ต่อปี ของจํานวนเงินที่เพิ่ม และ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุ คํานวณเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้ถือเป็นอีก 1 เดือน (ขั้นต่่ำ 1,000.00 บาท)
กรณีอื่น ๆ 500.00 บาท ต่อฉบับ
 
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
SWIFT 500.00 บาท ต่อฉบับ ไม่จํากัดจํานวนหน้า
 
ค่าธรรมเนียมเอกสารสินค้าเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
ค่าธรรมเนียมการรับรองการชําระเงินตั๋วเงินแบบมีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Engagement Fee) 2.5% ของจํานวนเงินต่อระยะเวลา 1 ปี (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) 300 บาท ต่อรายการ
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีดังนี้
ค่าธรรมเนียมกรณีจํานวนเงินที่เกินกว่าที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C Overdrawn Commission) 2.5% ของจํานวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศต่อระยะเวลา 1 ปี (ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท)
ค่าธรรมเนียมกรณีเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศหมดอายุ (DL/C Expired Commission) 2.5% ต่อปี ของจํานวนเงินตามตั๋ว คํานวณเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้ถือเป็นอีก 1 เดือน (ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท)
 
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บสําหรับเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Negotiation Fee) 500.00 บาท ต่อรายการ  

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee) 500.00 บาท ต่อฉบับ ต่อหนึ่งระยะเวลา 1 เดือน เศษของ 1 เดือน ให้คิดเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา  
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบินหรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Delivery Order Endorsing Fee) 200.00 บาท ต่อฉบับ  
บริการส่งออก

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมเงินโอนต่างประเทศขาเข้า บวกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.25% ของจํานวนเงินโอนเข้า (ขั้นต่ํา 200.00 บาท สูงสุด 500.00 บาท)  
ค่าธรรมเนียมการติดตาม / ตรวจสอบเงินโอนต่างประเทศขาเข้า (Investigating Fee) 500.00 บาท ต่อรายการ รวมค่า SWIFT แล้ว
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคําสั่งโอนเงิน (Cancellation Charge) 1,000.00 บาท หรือ USD 30.00 ต่อฉบับหรือเทียบเท่า รวมค่า SWIFT แล้ว
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการรับเงินไปยังบุคคลที่ 3
กรณีมีคําสั่งโอนสิทธิก่อนที่ธนาคารจะได้รับชําระเงิน จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Assignment Fee) 0.125% ของจํานวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท)
กรณีมีคําสั่งโอนสิทธิหลังจากที่ธนาคารได้รับการชําระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Payment Instruction Fee) 1,000.00 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
 
ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารย้อนหลัง อายุเอกสาร 3 เดือนขึ้นไป 500.00 บาท ต่อรายการ  

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection Commission) และบริการเรียกเก็บแบบ Open Account 800.00 บาท ต่อรายการ  
ค่าธรรมเนียมการแจ้งแก้ไขการเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction) 500.00 บาท ต่อฉบับ  
ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonored Bills Fee) 1,000.00 บาท ต่อรายการ  
ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาเอกสารตั๋วเงินเรียกเก็บ (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน* 500.00 บาท ต่อรายการ ต่อหนึ่งระยะเวลา 1 เดือน เศษของ 1 เดือน ให้คิดเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา * กรณีที่เป็นตั๋ว D/P : ให้นับจากวันที่ในใบนำส่งจากธนาคารผู้ส่งเอกสาร (Cover Letter)
กรณีที่เป็น D/P Term หรือ D/A : ให้นับจากวันที่ครบเทอมการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร (Courier Fee)
กลุ่มที่ 1:
 • Far East Asia (Hong Kong)
 • Southeast Asia (Malaysia, Singapore)
400.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 2:
 • Central Asia
 • South Asia
 • Fareast Asia
 • Indo China
 • Oceania (Australia, New Zealand, Papua New Guinea)
500.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 3:
 • Asia Pacific (Japan)
550.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 4:
 • North America (Canada, Mexico, United States of America)
600.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 5:
 • Western Europe (Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom)
700.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 6:
 • Middle East
 • Eastern Europe (Andorra, Austria, Czech Republic, Hungary, Poland)
 • Western Europe (Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Ireland, Liechtenstein, Monaco, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland)
 • Africa (South Africa, Mayotte)
800.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 7:
 • Africa
 • Asia Pacific
 • Fareast Asia (North Korea)
 • Central Asia (Tajikistan, Uzbekistan)
 • South Asia (Afghanistan)
 • Middle East (Egypt, Iraq, Israel, Syria)
 • North America
 • South America
 • Oceania
 • Eastern Europe
 • Western Europe
 • Others
1,300.00 บาทต่อชุด
 
ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange)
สกุล USD, THB 0.25% ของจำนวนเงินตามตั๋ว
สกุลอื่น ๆ 0.5% ของจำนวนเงินตามตั๋ว
 

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) 800.00 บาท ต่อฉบับ  
ค่าธรรมเนียมการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Commission) 800.00 บาท ต่อฉบับ  
ค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต USD 75.00 ต่อฉบับ หรือเทียบเท่า  
ค่าธรรมเนียมการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C, Amendment) 1,000.00 บาท ต่อฉบับ  

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C (Confirmation Fee) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธนาคารผู้เปิด L/C และความเสี่ยงของประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C  

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภท Without Substitution 0.125% ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท สูงสุด 30,000.00 บาท)
ประเภท With Substitution 0.25% ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท สูงสุด 60,000.00 บาท)
 
ค่าธรรมเนียมการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต
 1. กรณีเพิ่มจำนวนเงิน
 
 1. 1 Without Substitution
0.125% ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท สูงสุด 30,000.00 บาท)
 1. 2 With Substitution
0.25% ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท สูงสุด 60,000.00 บาท)
 1. กรณีแก้ไขอื่น ๆ
500.00 บาท ต่อฉบับ
 

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (Collection Fee)
สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรก 1,000.00 บาท
สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป 300.00 บาท ต่อฉบับ
กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
Negotiation Fee USD 50.00 ต่อรายการ
Commission in Lieu of Exchange 0.125 % ของจำนวนเงิน
 
ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนการชําระเงิน (Reimbursement Fee) USD 75.00 ต่อรายการ หรือเทียบเท่า  
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร (Courier Fee)
กลุ่มที่ 1:
 • Far East Asia (Hong Kong)
 • Southeast Asia (Malaysia, Singapore)
400.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 2:
 • Central Asia
 • South Asia
 • Fareast Asia
 • Indo China
 • Oceania (Australia, New Zealand, Papua New Guinea)
500.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 3:
 • Asia Pacific (Japan)
550.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 4:
 • North America (Canada, Mexico, United States of America)
600.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 5:
 • Western Europe (Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom)
700.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 6:
 • Middle East
 • Eastern Europe (Andorra, Austria, Czech Republic, Hungary, Poland)
 • Western Europe (Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Ireland, Liechtenstein, Monaco, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland)
 • Africa (South Africa, Mayotte)
800.00 บาทต่อชุด
กลุ่มที่ 7:
 • Africa
 • Asia Pacific
 • Fareast Asia (North Korea)
 • Central Asia (Tajikistan, Uzbekistan)
 • South Asia (Afghanistan)
 • Middle East (Egypt, Iraq, Israel, Syria)
 • North America
 • South America
 • Oceania
 • Eastern Europe
 • Western Europe
 • Others
1,300.00 บาทต่อชุด
 
ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange)
สกุล USD, THB 0.25% ของจำนวนเงินตามตั๋ว
สกุลอื่น ๆ 0.5% ของจำนวนเงินตามตั๋ว
 

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3
 • กรณีมีคำสั่งโอนสิทธิก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Assignment Fee)
0.125% ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท)
 • กรณีมีคำสั่งโอนสิทธิหลังจากที่ธนาคารได้รับการชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Payment Instruction)
1,000.00 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
 

รายการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดเตรียมเอกสารการส่งออก (Export Document Preparation) 2,500.00 บาท ต่อใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) และคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ค่าบริการเรียกเก็บเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีของบริษัท ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่เรียกเก็บค่าบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
ขอออกเอกสารส่งออกจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ Bill of Lading (B/L), C/O จากกรมการค้าต่างประเทศ,C/O จากหอการค้าไทย และกรมธรรม์ประกันภัย    
ค่าบริการของ Shipping Agent ▼  
 • ดำเนินการโดย Shipping Partner
 • เรียกเก็บเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีของบริษัท ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่เรียกเก็บค่าบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
รับเอกสาร C/O กรมการค้าต่างประเทศ และ B/L
300.00 บาท ค่าบริการรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมาที่หน่วยจัดทำเอกสารสินค้าออกชิดลม ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางไปรับเช็คค่าใช้จ่ายสายเรือที่ลูกค้าใช้บริการด้วย
รับเอกสาร C/O หอการค้าไทย
150.00 บาท ค่าบริการรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมาที่หน่วยจัดทำเอกสารสินค้าออกชิดลม
รับ Phytosanitary Certificate จากกรมวิชาการเกษตรบางเขน
350.00 บาท ค่าบริการรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมาที่หน่วยจัดทำเอกสารสินค้าออกชิดลม
รับกรมธรรม์ประกันภัย
250.00-400.00 บาท อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง ซึ่งให้บริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับ Fumigation Certificate
250.00-400.00 บาท อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง ซึ่งให้บริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับ Inspection Certificate
250.00-400.00 บาท อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง ซึ่งให้บริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ค่าบริการดำเนินพิธีการศุลกากร (Export Customs Clearance) ▼    
LCL Shipment
1,500.00 บาท/shipment  
FCL Shipment / CY Sea Shipment (Container 20’ และ Container 40’)
  1,800.00 บาท
1-20 Container ต่อเดือน 1,600.00 บาท
มากกว่า 20 Container ต่อเดือน 1,400.00 บาท
 
LCL Air Shipment
1-1,000 Kgs 1,500.00 บาท
1,000 - 1,500 Kgs. 1,800.00 บาท
 
กรณีใบขนสินค้าออกเกิน 1 หน้ากระดาษ
50.00 บาท/หน้า  
ค่าบริการขอคืนภาษีมุมน้ำเงิน (ไม่เกิน 10 Customs Formality Sheets)
2,000.00 บาท/Set  
ค่าบริการ Legalize
1,000.00 บาท/Set  
ค่าใช้จ่ายในการ Set Up ครั้งแรก (ถ้ามี) ▼    
1. กรมการค้าต่างประเทศ
 • การทำบัตรผู้รับมอบอำนาจ
 • การลงทะเบียนส่งข้อมูล C/O โดย Digital Signature
กรณีใช้บริการ Shipping Agent
 • ไม่คิดค่าบริการ กรณีใช้ทนายความของลูกค้า
 • ไม่เกิน 700.00 บาท กรณีใช้ทนายความของ Shipping Agent
กรณีไม่ใช้บริการ Shipping Agent
 • ไม่คิดค่าบริการ กรณีใช้ทนายความของลูกค้า
 • ไม่เกิน 1,200.00 บาท กรณีใช้ทนายความของ Shipping Agent
 
2. หอการค้าไทย
 • การขอขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ส่งออก
กรณีใช้บริการ Shipping Agent
 • ไม่คิดค่าบริการ
กรณีไม่ใช้บริการ Shipping Agent
 • 500.00 บาท
 
3. บริษัท กสท. โทรคมนาคม
 • การขอสมัครใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA)
กรณีใช้บริการ Shipping Agent
 • ไม่คิดค่าบริการ
กรณีไม่ใช้บริการ Shipping Agent
 • 500.00 บาท
 
4. กรมวิชาการเกษตร
 • การทำบัตรผู้รับมอบอำนาจ
กรณีใช้บริการ Shipping Agent
 • ไม่คิดค่าบริการ
กรณีไม่ใช้บริการ Shipping Agent
 • 500.00 บาท
 
หมายเหตุ:
 • ค่าบริการต่าง ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ค่าบริการดังกล่าวไม่ยังรวมค่ายื่นคำร้องขอออกเอกสารตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เรียกเก็บ
 • ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการรับเอกสารกับ Shipping Partner ของธนาคาร ผู้ให้บริการจะจ่ายค่าธรรมเนียมการขอออกเอกสารของกระทรวงต่าง ๆ ไปก่อน เช่น ค่าธรรมเนียมการออก C/O ของกรมการค้าต่างประเทศ, ค่าธรรมเนียมการออก C/O ของหอการค้าไทย เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้ครอบคุลมเฉพาะบริการจัดเตรียมเอกสารการส่งออก ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบริการในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission), ค่าบริการในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (Collection Fee), ค่าบริการในการโอนเงินเข้า , ค่า Courier จะคิดค่าบริการตามอัตราที่ลูกค้าได้รับ
 • ก่อนนำเสนออัตราค่าบริการแก่ลูกค้า กรุณาตรวจสอบอัตราค่าบริการล่าสุดตามประกาศธนาคาร
TH
EN
For further information, please contact: SCB International Trade Service Center or Call Center: +66 2722 2222