SCB Business NetAnnouncement

ปรับปรุงรายชื่อสาขาพร้อมเขต Region code

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขสาขาสำหรับรายการที่ทำผ่าน SCB Business Net Channel เท่านั้น อาจไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสาขาเปิดใหม่ และไม่สามารถนำไปใช้ คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนเงินได้ถูกต้องครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้จาก Statement บัญชีตัดเงิน หรือ Debit Advice ภายหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์)

คู่มือการใช้บริการ SCB Business Net

 • บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีและรายงานต่าง ๆ (information Reporting)
  TH EN
 • บริการชำระเงิน (Payments)
  TH EN
 • บริการโอนเงิน (Fund Transfer)
  TH EN
 • บริการชำระเงินระหว่างประเทศ (International Payment)
  TH EN
 • บริการทำสัญญา-ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่าน Internet Banking (FX Confirmation)
  TH EN
 • บริการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ (Direct Debit)
  TH EN
 • บริการอื่น ๆ (Other Service)
  TH EN
 • คู่มือการใช้บริการเครื่อง Token (Token Manual)
 • คู่มือการใช้บริการเครื่อง Token รุ่น DP260 (Token - Model DP260 Manual)